104

Jak napisać pozew o rozwód

Niestety nie każde małżeństwo w zgodzie i harmonii potrafi przetrwać do złotych godów, coraz częściej okazuje się, że różnice w charakterach, czy brak porozumienia są tak duże, że wspólne życie staje się niemożliwe. Wówczas podejmuje się trudną decyzję o zakończeniu małżeństwa – rozwód.

Według prawa rozwód to rozwiązanie małżeństwa poprzez sąd, wtedy, kiedy nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, czyli zerwanie więzi między małżonkami.

Pierwszym krokiem w postępowaniu rozwodowym jest złożenie pozwu o rozwód, jest to dokument, który składa jedno z małżonków (powód) w sądzie okręgowym. Pozew o rozwód powinien być odpowiednio skonstruowany, koniecznie musi zawierać kilka niezbędnych informacji:

Określenie sądu
By pozew o rozwód był ważny należy jasno określić sąd, którzy ma orzec o rozkładzie małżeństwa, jest to sąd okręgowy, właściwy ostatniemu wspólnemu miejscu zamieszkania małżonków. Pozew może być też złożony do sądu w miejscowości na terenie której mieszka pozwany.

Wyszczególnienie stron
To znaczy podanie dokładnych danych stron uczestniczących w procesie, w szczególności: imienia, nazwiska, zawodu oraz aktualnego adresu zamieszkania.

Żądanie pozwu
Pozew rozwodowy musi zawierać dokładny opis żądania jakie stawia powód, ze zwróceniem szczególnej uwagi na to z czyjej winy, bądź bez orzekania o winie powinien zostać wykonany rozwód. Jeśli w sprawie będą brali udział świadkowie, wówczas w żądaniu pozwu należy podać ich dokładne dane (imię, nazwisko i adres), wymaga się też by podać okoliczność na jaką świadkowie mają być przesłuchani.

Uzasadnienie
Pozew, aby był ważny należy odpowiednio uzasadnić, w uzasadnieniu powinny znaleźć się dowody wskazujące na trwały i zupełny rozkład małżeństwa. Uzasadnienie powinno również zawierać opis sytuacji materialnej małżonków oraz, jeśli zasądzone mają być alimenty trzeba wskazać na potrzeby objętych alimentami dzieci.

Załączniki
Pozew rozwodowy składa się również z załącznikami, do których należy akt małżeństwa. akty urodzenia dzieci z małżeństwa, zaświadczenia o zarobkach.

Gdzie należy złożyć pozew?
Pozew składa się do biura podawczego w odpowiednim sądzie, lub przesyła pocztą. Pamiętajmy, że pozew powinien być dostarczony w dwóch egzemplarzach, po jednym dla sądu i dla pozwanego. Jeżeli pozew zostaje złożony na biurze podawczym sądu, powód pozostawia jedną kopię pozwu dla siebie, na której urzędnik potwierdza fakt i datę złożenia. Warto też wspomnieć o kosztach postepowania rozwodowego, na które składa się opłata sądowa, która zgodnie z treścią art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, wynosi 600 zł., wynagrodzenie pełnomocnika – którym jest w tym przypadku specjalista adwokat rozwodowy oraz koszty poniesione na dojazdy, czy utratę wynagrodzenia z tytuły nieobecności w pracy w czasie trwania posiedzeń sądu.

Mam nadzieję, że wskazówki zawarte w artykule pomogą choć w części skonstruować należyty pozew rozwodowy, jednak jeśli sytuacja jest nietypowa najlepiej skonsultować się z prawnikiem.

Jak napisać pozew o rozwód
1 vote, 1.00 avg. rating (50% score)
About the author: